مرکز همایش های کاوش

 

معتبرترین همایش های کشور را از ما بخواهید

www.icnf.ir

 

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 2

بازديد دیروز : 2

کل بازدید : 571796

پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون دانشگاه معارف اسلامی در بهمن ماه ۹۵

تاریخ ثبت: 3 سال پیش

متقاضیان شرکت در پذیرش دکتری بدون آزمون نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۹۶ دانشگاه معارف اسلامی تا ۳۰ آذر ماه فرصت دارند نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند.

به گزارش دانشجو (Daneshjoo.info)، بنا براعلام دانشگاه معارف اسلامی، ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺟﻬﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺠﻮز ﺷﻤﺎره ۲/۲۱/۱۳۲۰۷۹ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ۱۳۹۵/۶/۲۳ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ۲۱/۶۷۲۷۲ ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۴/۱۸ (آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﺑﺪون آزﻣـﻮن اﺳـﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸـﺎن در دوره ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ دﮐﺘـﺮی ) و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺷﻤﺎره ۲۱/۲۳۷۲۰۰ ﻣﻮرخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ﺑﺮای ﻧﯿﻢ ﺳﺎل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ۹۶ـ ۱۳۹۵ در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ در ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﭘﻨﺞ ﮔﺎﻧﻪ (۱ـ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی اﺳﻼم ۲ـ اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ۳ـ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ۴ـ ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ۵ـ ﻗﺮآن و ﻣﺘﻮن اﺳﻼﻣﯽ) ﺑـﺪون آزﻣـﻮن و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ، داﻧﺸﺠﻮ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد.

ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن:
اﻟﻒ) ﻋﻤﻮﻣﯽ:
۱ـ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان؛
۲ـ اﻟﺘﺰام ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ اﺳﻼم، ﻧﻈﺎم ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ؛
۳ـ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺳﻮاﺑﻖ ﺳﻮء اﺧﻼﻗﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح؛
۴ـ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﻨﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح؛
۵ـ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺟﺴﻤﯽ و روﺣﯽ ﻻزم ﺟﻬﺖ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ؛
۶ـ ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام در ارﮔﺎن ﻫﺎ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ؛
۷ـ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺪرﺳﯽ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺘﺎدان و دروس ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘـﺎم ﻣﻌﻈـﻢ رﻫﺒـﺮی در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ (اﺣﺮاز اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺲ از ﻗﺒﻮﻟﯽ در آزﻣﻮن ﮐﺘﺒﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و … ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ).

ب) اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ:
۱ـ ﺑﯿﺶ از ۲ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻧﮕﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
۲ـ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻗﻞ ۷ اﻣﺘﯿﺎز (دو ﻣﻘﺎﻟﻪ) در ﺑﺨﺶ ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ
۳ـ داﺷﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﻞ ۱۶ در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﻄﺢ دو ﺣﻮزه و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۱۷ (ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ) در دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ.
۴ـ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه ۵۰ از آزﻣﻮن زﺑﺎن (MCHE ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن در ﺳﺎﯾﺮ آزﻣﻮن ﻫﺎ) ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﺟﺎﻣﻊ دﮐﺘﺮی (ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ دوره دﮐﺘﺮی ﻣﺼﻮب وزارت)
۵ـ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ رﺷﺘﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ دﮐﺘﺮی رﺷﺘﻪ ﻣﺪرﺳﯽ ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ؛
۶ـ داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۴۰ ﺳﺎل ﺳﻦ ـ ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ۱۳۵۵/۱۱/۱ (ﻣﺪت زﻣﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﺑﺎزی و ﺣﻀﻮر در ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺳﻨﯽ اﻓﺰوده ﻣﯽ ﺷﻮد)؛

ﻣﺪارک ﻻزم:
۱ـ ﯾﮏ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﮑﺲ ۴×۳ ﺗﻤﺎم رخ و ﺟﺪﯾﺪ (ﭘﺸﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺪه) ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻓﺮم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﺼﺎق ﮔﺮدد؛
۲ـ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺻﻔﺤﻪ اول ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ؛
۳ـ ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم؛
۴ـ ﻓﺮم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ (CV)؛
۵ـ اﺻﻞ رﺳﯿﺪ ﺑﺎﻧﮑﯽ وﺟﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ۱/۰۰۰/۰۰۰ رﯾﺎل (ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾـﺎل) ﺑـﻪ ﺣﺴـﺎب ۲۱۷۲۳۴۳۵۰۱۰۰۷ ﻧـﺰد ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﻠـﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم درآﻣـﺪﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ؛
۶ـ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ (ﯾﺎ ﺳﻄﺢ دو ﺣﻮزه) و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻌﺪل و رﯾﺰ ﻧﻤﺮات (ﻣﻤﻬﻮر ﺑﻪ ﻣﻬﺮ داﻧﺸﮑﺪه ﯾﺎ داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺣﻮزه)؛
۷ـ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺳﺎﯾﺮ ﮔﻮاﻫﯽ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪول ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ.

ﺗﺬﮐﺮات ﻣﻬﻢ:
۱ـ اراﯾﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﭘﺬﯾﺮش ﻗﻄﻌﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
۲ـ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﺶ ﻧﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و دﻓﺘﺮ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی درﺧﺸﺎن وزارت ﻋﻠﻮم اﺳﺖ.
۳ـ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻓﺮمﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺎﯾﺪ دﻗﯿﻖ و ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﻮد.
۴ـ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ۲۰ درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش از ﻃﺮﯾﻖ آزﻣﻮن (در ﺻﻮرت اﺣﺮاز ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ) اﺳﺖ.
۵ـ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﭙﺮدن ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺤﻀﺮی ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺖ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺎم ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﯾﮑﯽ از ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﻌﺎرف اﺳـﻼﻣﯽ ﯾـﺎ ﻧﻬـﺎد رﻫﺒـﺮی درداﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﺳﺖ.
۶ـ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺻﺤﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه (ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ) ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داوﻃﻠﺐ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
۷ـ وﺟﻪ ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﺎﺑﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ ﺑﻮدن ﻣﺪارک و ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ اوﻟﯿﻪ وﺟﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﺮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۸ـ ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﻣﺪارک اﻣﮑﺎن ﻫﯿﭻ ﺗﻐﯿﯿﺮی وﺟﻮد ﻧﺪارد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ داوﻃﻠﺐ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﺪ از ارﺳﺎل ﻣﺪارک از ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی ﯾﺎ ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑـﺮای ﺑـﺎردوم ﺟﺪاً ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﺑﻄﺎل ﺗﻘﺎﺿﺎی اﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۹ـ ﻫﺮﮔﺎه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ﮐﻪ داوﻃﻠﺐ ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﮐﺘﻤﺎن ﻧﻤﻮده ﯾﺎ واﺟﺪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﯾﺎ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ، در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ (ﺛﺒـﺖ ﻧـﺎم، ﺷـﺮﮐﺖ در ﻣﺼـﺎﺣﺒﻪ ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪن، ﺣﯿﻦ ﺗﺤﺼﯿﻞ در داﻧﺸﮕﺎه و …) ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
۱۰ـ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﯽ در اوﺳﻂ دی ﻣﺎه ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ آن ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﺎ ﺑﻪ اﻃﻼع واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
۱۱ـ ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ در ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﻌﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺪارد.
۱۲ـ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﯿﺎز از ﺟﺪاول آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﺳﺖ.
۱۳ـ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ اﺻﻞ ﺗﻤﺎم ﻣﺪارک ﻻزم ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه را در زﻣﺎن ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ارﺳﺎل ﻣﺪارک: ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ آذر ﻣﺎه ۹۵


مسئولیت نظرات و دیدگاه های بازدیدکنندگان بر عهده خود ایشان است و لينک های موجود به سایر سايت ها و وبلاگ ها لزوما به معناي تاييد محتواي آنها نمي باشد.
2002-2016 © کلیه حقوق متعلق به سایت اطلاعات علمی دانشجویان ایران به نشانی اینترنتی http://www.daneshjoo.info/ می باشد.  kavoshHamayesh