مرکز همایش های کاوش

 

معتبرترین همایش های کشور را از ما بخواهید

www.icnf.ir

 

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 2

بازديد دیروز : 1

کل بازدید : 571792

حذف مرحله تکمیل ظرفیت در پذیرش دکتری 97

تاریخ ثبت: 1 سال پیش

در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، از ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

به گزارش دانشجو (Daneshjoo.info)، ﻃﺒﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻫﻔﺘﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، از ﺳﺎل 1397 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ، ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻇﺮﻓﻴﺖ در آزﻣﻮن دﻛﺘﺮی وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

همچنین ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ دوره روزاﻧﻪ آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺳﺎل 1397 (اﻋﻢ از اﻳﻨﻜﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺤﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ اﺻﻼ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻧﻨﻤﺎﻳﻨﺪ) ﺣﻖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ﺳﺎل 1398 را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ، ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ دﻗﺖ ﻻزم را ﺑﻌﻤﻞ آورﻧﺪ.


مسئولیت نظرات و دیدگاه های بازدیدکنندگان بر عهده خود ایشان است و لينک های موجود به سایر سايت ها و وبلاگ ها لزوما به معناي تاييد محتواي آنها نمي باشد.
2002-2016 © کلیه حقوق متعلق به سایت اطلاعات علمی دانشجویان ایران به نشانی اینترنتی http://www.daneshjoo.info/ می باشد.  kavoshHamayesh