مرکز همایش های کاوش

 

معتبرترین همایش های کشور را از ما بخواهید

www.icnf.ir

 

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 2

بازديد دیروز : 2

کل بازدید : 571796

جزئیات سهمیه مربیان در پذیرش دکتری 97

تاریخ ثبت: 2 سال پیش

جزئیات نحوه استفاده از سهمیه ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮ  در پذیرش دکتری 97 اعلام شد.

به گزارش دانشجو (Daneshjoo.info)، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ در ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ و ﺗﺨﺼﺼﻲ ﻣﺼﻮب ﻣﻮرخ 89/1/29 ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﻲ، ده درﺻﺪ (10%) ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ درج ﺷﺪه در دﻓﺘﺮﭼﻪ انتخاب رشته دکتری 97 (ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻧﻔﺮ در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ) ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن رﺳﻤﻲ ﻗﻄﻌﻲ و ﻳﺎ رﺳﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وزارت ﻋﻠﻮم، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری (ﺑﺠﺰ ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ)، ﺑﻪ ﺷﺮط ﻛﺴﺐ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺸﺘﺎد درﺻـﺪ (80%) ﻧﻤﺮه آﺧﺮﻳﻦ ﻓﺮد ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺰﻳﻨﺶ آزاد در ﻫﺮ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ، اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ.

ﻣﺮﺑﻴﺎن داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻪ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﺮاری ﻋﺪاﻟﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ درﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫـﺎی داﻧﺸـﮕﺎه آزاد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه اﺳﺘﻔﺎده از آن در زﻣﺎن اﻧﺘﺨـﺎب ﻛﺪرﺷـﺘﻪ ﻣﺤـ ﻞ ﻫـﺎی داﻧﺸـﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﻲ از ﻃـﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺬﻛﻮر اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺑﻴﺎن ﻛﻪ در ﻛﺎرﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم، ﻣﺮﺑـﻲ درج ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻻزم اﺳـﺖ آﺧﺮﻳﻦ ﺣﻜﻢ ﻛﺎرﮔﺰﻳﻨﻲ ﺧﻮد را در زﻣﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﺮای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ (ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن) ﺑﺮای ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑـﻪ داﻧﺸـﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.


مسئولیت نظرات و دیدگاه های بازدیدکنندگان بر عهده خود ایشان است و لينک های موجود به سایر سايت ها و وبلاگ ها لزوما به معناي تاييد محتواي آنها نمي باشد.
2002-2016 © کلیه حقوق متعلق به سایت اطلاعات علمی دانشجویان ایران به نشانی اینترنتی http://www.daneshjoo.info/ می باشد.  kavoshHamayesh