مرکز همایش های کاوش

 

معتبرترین همایش های کشور را از ما بخواهید

www.icnf.ir

 

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 2

بازديد دیروز : 2

کل بازدید : 571796

اعلام شرایط پذیرش بورس اعزام به خارج دکتری 97

تاریخ ثبت: 1 سال پیش

شرایط اختصاصی متقاضیان بورس خارج از کشور در آزمون دکتری 1397، نحوه پذیرش و اعزام به خارج از کشور اعلام شد.

به گزارش دانشجو (Daneshjoo.info)، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﺑﻮرس اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج، ﺑﻮرﺳﻴﻪ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻮرﺳﻴﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ و ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص در ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دارا ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻣﻨﺪرج در دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی ﺛﺒﺖ ﻧﺎم دکتری 97 و دﻓﺘﺮﭼﻪ راﻫﻨﻤﺎی اﻧﺘﺨﺎب رﺷﺘﻪ دکتری 97 و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺣﺮاز ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ، واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ و ﻳﺎ ﺳﺎزﻣﺎن و ﻳﺎ ارﮔﺎن ﺑﻮرس دﻫﻨﺪه و ﻳﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ دارای ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﻧﻴﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺷﺮاﻳﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ داوﻃﻠﺒﺎن وﻳﮋه ﺑﻮرس دکتری ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر 97:

1- ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (ﻣﻌﺪل) ﻧﻤﺮه ﻫﺎی دروس ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 15 و 17 ﺗﺮاز ﺷﺪه و دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﺎ دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای 17 ﺗﺮاز ﺷﺪه.

2- ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ داوﻃﻠﺐ در زﻣﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی (ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ 30 ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ داوﻃﻠﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﻮارد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوط زﻳﺮ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.

  •  اﻳﺜﺎرﮔﺮان: ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻬﺪا، ﺟﺎﻧﺒﺎزان 25 درﺻﺪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن، آزادﮔﺎن و ﻫﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪان آﻧﺎن: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 33 ﺳﺎل.
  • ﻣﺮﺑﻴﺎن (رﺳﻤﻲ، رﺳﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ) ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 34 ﺳﺎل.
  • ﻣﺮﺑﻴﺎن (رﺳﻤﻲ، رﺳﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ) ﮔﺮوه آﻣﻮزﺷﻲ ﻫﻨﺮ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻤﺎن داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻛﻪ دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﻦ 36 ﺳﺎل.
  • ﻣﺪت زﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻨﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرس اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

ﻧﺤﻮه ﭘﺬﻳﺮش ﺑﻮرس و اﻋﺰام به خارج دکتری 97:

1- ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﻛﺘﺮی ( ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) ﺳﺎل 1397 و ﻛﺴﺐ ﺣﺪﻧﺼﺎب اﻋﻼم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه / ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻮرﺳﻴﻪ.

2- اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻛﺴﺐ اﻣﺘﻴﺎز ﻻزم در ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ.

3- داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ، ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﺧﺎرج ﺧﻮد را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎی ﺗﺨﺼﻴﺺ داده ﺷﺪه، اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر اﻋﻼم ﻣ ﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

4- ﻧﺘﺎﻳﺞ (ﮔﺰارش) واﺻﻠﻪ از ﻃﺮف داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻮرس ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر و داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ.

5- ﭘﺲ از ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻮرس، داﻧﺸﮕﺎه/ﻣﺆﺳﺴﻪ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﺑﻮرﺳﻴﻪ، ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺬب ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ را اﻧﺠﺎم داده و ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻫﻴﺄت اﺟﺮاﻳﻲ ﺟﺬب و ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﺮ را ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻋﻼم ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

6- ﺗﻌﻴﻴﻦ رﺷﺘﻪ، ﮔﺮاﻳﺶ و ﻛﺸﻮر ﻣﻮرد اﻋﺰام ﺑﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

7- ﭘﺬﻳﺮش از داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﺧﺎرج، اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﺧﺎرج، ﻣﻮﺿﻮع رﺳﺎﻟﻪ دﻛﺘﺮی و اﺳﺘﺎد ﻧﺎﻇﺮ داﺧﻠﻲ (ﻳﻜﻲ از اﻋﻀﺎی ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺨﺼ ﺺ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ) ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ و ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺷﻮرای ﺗﺨﺼﺼﻲ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺷﻮد.

8- ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻫﺎی ﺑﻮرس ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﻳﻴﺪ در اﺧﺬ ﭘﺬﻳﺮش، وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

9- ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن اﻋﺰام ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1398/6/31، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﺣﺪ ﻧﺼﺎب ﻧﻤﺮه زﺑﺎن، ﭘﺬﻳﺮش از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه دارای ﺳﻬﻤﻴﻪ و اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن، ﺳﭙﺮدن وﺛﻴﻘﻪ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻳﺎد ﺷﺪه، درﻳﺎﻓﺖ وﻳﺰا و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﻋﺰام اﻗﺪام ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم زﻣﺎن ﻣﺬﻛﻮر، ﻗﺒﻮﻟﻲ ﻓﺮد «ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ» ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺣﺪاﻗﻞ ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه زﺑﺎن ﺑﺮای اﻋﺰام داوﻃﻠﺒﺎن رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ، ﻛﺸﺎورزی و ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ MSRT=55، رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻫﻨﺮ MSRT=60 و ﻳﺎ ﻣﻌﺎدل آن در آزﻣﻮن ﻫﺎی TOEFL ،IELTS ،TOLIMO ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ﺪه اﺳﺖ. داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﻤﺮه ﻣﺬﻛﻮر، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺬﻳﺮش دﻫﻨﺪه، ﻗﺒﻮﻟﻲ و ﻛﺴﺐ ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن زﺑﺎن ﺧﺎﺻﻲ را ﻣﻼک ﭘﺬﻳﺮش ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ، داوﻃﻠﺐ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ آن ﺷﺮط را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻋﺰام ﺑﺮآورده ﻛﻨﺪ.

10- ﻣﻴﺰان وﺛﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺷﻮرای ﻣﺮﻛﺰی ﺑﻮرس ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

11- ﻃﺒﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻣﺎده 3 ﻗﺎﻧﻮن اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎوی اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﺎ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﺄﻫﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

12- داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری (1397/6/31) ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﺷﻮﻧﺪ.

13- ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﻧﺪه ﺑﻪ اداره ﻛﻞ ﺑﻮرس و اﻋﺰام داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 1397/6/31 ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ اﻧﺼﺮاف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه: ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺣﺮاز ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻮرس و اﻋﺰام ﺑﻪ ﺧﺎرج، در ﻫﺮ زﻣﺎن و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اﻋﻄﺎی ﺑﻮرس «ﻛﺎن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ» ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

 


مسئولیت نظرات و دیدگاه های بازدیدکنندگان بر عهده خود ایشان است و لينک های موجود به سایر سايت ها و وبلاگ ها لزوما به معناي تاييد محتواي آنها نمي باشد.
2002-2016 © کلیه حقوق متعلق به سایت اطلاعات علمی دانشجویان ایران به نشانی اینترنتی http://www.daneshjoo.info/ می باشد.  kavoshHamayesh