مرکز همایش های کاوش

 

معتبرترین همایش های کشور را از ما بخواهید

www.icnf.ir

 

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 0

بازديد دیروز : 1

کل بازدید : 571790

اعلام جزئیات تکمیل فرم صلاحیت عمومی دکتری 97

تاریخ ثبت: 1 سال پیش

داوطلبان دارای حدنصاب نمره علمی لازم به منظور شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری 97 لازم است از 7 تا 16 خرداد ماه نسبت به تکمیل فرم صلاحیت عمومی در سایت سازمان سنجش اقدام نمایند.

به گزارش دانشجو (Daneshjoo.info)، بنا بر اعلام سازمان سنجش، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻤﺮه ﻛﻞ ﺣﺎﺻﻞ از 50% ﻧﻤﺮه ﻋﻠﻤﻲ (آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) و 50% ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ) و ﺑﺮای رﺷﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﺳﺎس 30% ﻧﻤﺮه آزﻣﻮن ﻋﻠﻤﻲ (آزﻣﻮن ﻛﺘﺒﻲ ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ) و 70% ﻧﻤﺮه ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ) و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش در ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد، ﻟﺬا آن دﺳﺘﻪ از داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺪﻧﺼﺎب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺣﺪاﻗﻞ در ﻳﻚ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻛﺪرﺷﺘﻪ ﻣﺤﻞ ﺣﺪﻧﺼﺎب ﻻزم را دارا ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم آزﻣﻮن (ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﻲ و ﭘﮋوﻫﺸﻲ) داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی ذﻳﺮﺑﻂ را دارﻧﺪ، ﻻزم اﺳﺖ از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن از ﺗﺎرﻳﺦ 97/3/7 ﻟﻐﺎﻳﺖ 97/3/16 ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وارﻳﺰ ﻣﺒﻠﻎ 350/000 (ﺳﻴﺼﺪ و ﭘﻨﺠﺎه ﻫﺰا ر رﻳﺎل)  از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ در ﺳﺎﻳﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﻨﺠﺶ آﻣﻮزش ﻛﺸﻮر اﻗﺪام ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﺪرج در ﺳﺎﻳﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﻲ اﻳﻦ ﺳﺎزﻣﺎن اﻗﺪام و آن را از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ارﺳﺎل و ﻛﺪ ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﺮﺑﻮط را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص اﻗﺪام ﻧﻜﻨﻨﺪ، از ﻣﺮاﺣﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺣﺬف ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

 


مسئولیت نظرات و دیدگاه های بازدیدکنندگان بر عهده خود ایشان است و لينک های موجود به سایر سايت ها و وبلاگ ها لزوما به معناي تاييد محتواي آنها نمي باشد.
2002-2016 © کلیه حقوق متعلق به سایت اطلاعات علمی دانشجویان ایران به نشانی اینترنتی http://www.daneshjoo.info/ می باشد.  kavoshHamayesh