مرکز همایش های کاوش

 

معتبرترین همایش های کشور را از ما بخواهید

www.icnf.ir

 

آمار بازدید

افراد آنلاین: 1

بازدید امروز : 0

بازديد دیروز : 2

کل بازدید : 571792

آغاز ثبت نام کنکور دکتری ۹۷ پزشکی آزاد از اواخر بهمن ماه

تاریخ ثبت: 2 سال پیش

ثبت نام کنکور دکتری تخصصی علوم پزشکی دانشگاه آزاد در سال ۱۳۹۷، از ۲۴ بهمن ماه سال جاری آغاز خواهد شد.

به گزارش دانشجو (Daneshjoo.info)، بر اساس اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، ثبت‌نام و ارسال مدارک بصورت اینترنتی برای شرکت در آزمون دکتری تخصصی رشته‌های گروه پزشکی سال ۹۷، از ۲۴ بهمن آغاز می‌شود و تا ۴ اسفند امسال ادامه خواهد داشت.

آزﻣﻮن در روزﻫﺎی ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۹۷/۲/۲۰ و ﺟﻤﻌﻪ ۹۷/۲/۲۱ ﺑﺮﮔﺰار ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاری آزﻣﻮن در دو روز ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ (ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻗﺒﻞ) ﺣﺪاﻛﺜﺮ در دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻪ در دو روز ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﺷﻮد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﻨﺪ.

رﺷﺘﻪﻫﺎی اﻣﺘﺤﺎﻧﻲ ﻫﺮ دو روز ﻃﻲ اﻃﻼﻋﻴﻪﻫﺎی ﺑﻌﺪی اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن دﻛﺘﺮی ﭘﮋوﻫﺸﻲ (PhD by Research) ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﻧﻤﺮه زﺑﺎن ﻣﻌﺘﺒﺮ (ﻧﻤﺮه ﻣﺸﺮوط ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﻤﻲﺑﺎﺷﺪ) و Web of Science ﻳﺎ PubMed ﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻣﺠﻼت ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻧﻤﺎﻳﻪ ﺷﺪه در ﻧﻤﺎﻳﻪ ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه اول ﻳﺎ ﻣﺴﺌﻮل اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. درﺻﻮرت ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ آزﻣﻮن ﺻﺎدر ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.


مسئولیت نظرات و دیدگاه های بازدیدکنندگان بر عهده خود ایشان است و لينک های موجود به سایر سايت ها و وبلاگ ها لزوما به معناي تاييد محتواي آنها نمي باشد.
2002-2016 © کلیه حقوق متعلق به سایت اطلاعات علمی دانشجویان ایران به نشانی اینترنتی http://www.daneshjoo.info/ می باشد.  kavoshHamayesh